Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamo projekto ,,Nepriklausau.lt” partneriai.

 

Projekto pavdinimas Žvilgsnis į priklausomybės ligas
Projekto vykdytojas VšĮ „Lietuvos priklausomybės ligų institutas“
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. gruodžio 1 d.
Fondo lėšomis finansuojama suma 51215,00
Pareiškėjo ir (arba) jo partnerio (-ių) indėlio suma 5633,65
Projekto santrauka:  
Projekto tikslas Sumažinti su naktiniu gyvenimu susijusios rizikingos elgsenos socialinę kainą bei žalą – sumažinti nelaimingų atsitikimų, susižeidimų, smurto ir sveikatos sutrikimų skaičių.
Tikslinės grupės Pasilinksminimo vietų savininkai, vadybininkai, viešųjų ryšių specialistai, padavėjai, barmenai, apsaugos darbuotojai, didžėjai, šioje srityje dirbančių NVO atstovai, sveikatos žurnalistai, policijos pareigūnai.
Numatomos vykdyti veiklos –        Mendes, Mendes “Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth” medotikos adaptacija, susisteminimas bei pritaikymas tikslinės grupės nariams;

–        Probleminio mokymo adaptacija mokymų formate;

–        Mokymų naudos įvertinimo klausimyno apie priklausomybių prevenciją ir žalos mažinimą kūrimas;

–        Probleminiu mokymu grįsti mokymai;

–        ,,Follow up” pasilinksminimo vietų vizitai, strategijos įgyvendinimo iššūkių aptarimas su administracija ir darbuotojais jų veiklos vykdymo vietoje bei specializuotų raštiškų rekomendacijų pateikimas kiekvienai pasilinksminimo vietai;

–        ,Žvilgsnis į priklausomybės ligas” seminarai.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą) Projekto veiksmingumo vertinimas:

–        adaptuota ir susisteminta metodika, skirta tikslinės grupės mokymams;

–        projekto lektoriai apmokyti dirbti probleminio mokymo principu;

–        Pravesti 10 mokymų, skirtų ne <300 tikslinės grupės dalyvių;

–        Sukurtas klausimynas, skirtas įvertinti priklausomybių prevencijos ir žalos mažinimo žinias;

–        Mokymų dalyviai prieš ir po mokymų užpildo sukurtą priklausomybių prevencijos ir žalos mažinimo klausimyną. Projekto gale – bus pateikiami susisteminti rezultatai;

–        2 dokumentuoti LPLI atstovo ,,follow up” vizitai kiekvienoje pasilinksminimo vietoje, kuri deleguos atstovus į mokymus;

–        Po pirmojo ,,follow up” vizito įstaigos gaus specializuotas priklausomybių prevencijos ir žalos mažinimo rekomendacijas. Šios rekomendacijos susisteminta forma bus pateiktos LPLI.lt svetainėje;

–        12 1.5h trukmės ,,Žvilgsnis į priklausomybės ligas” seminarų, skirtų mokymuose dalyvavusiems tikslinės grupės nariams bei mokymuose dalyvavusių įstaigų, darboviečių atstovams, šioje srityje dirbančių NVO nariams; Seminarų medžiaga straipsnių ir video medžiagos pavidalu bus patalpinta lpli.lt;

–        Projekto tęstinumo užtikrinimas nesudėtingas, kadangi bus paruošta minėtų mokymų metodologija. Ji bus prieinama LPLI.lt.

–        Esant projekto tęstinumo užtikrinimo poreikiui, mokymų apimtį galima nesunkiai plėsti, nes tą daryti leis sėkmingai sukurti reikalingi žmogiškieji resursai:

–         LPLI lektoriai bus apmokyti dirbti probleminio mokymo principu;

–        Metodika bus prieinama ne tik LPLI ekspertams;

–        Užmegztas bendradarbiavimas su LSMU atstovais dėl probleminio mokymo įgyvendinimo priklausomybių srityje;

–        Sukurtas bendradarbiavimo ryšys, tarp pasilinksminimo vietų administracijos ir darbuotojų, priklausomybių srityje dirbančių NVO atstovų, sveikatos žurnalistų, policijos pareigūnų bei LPLI;

Po finansavimo pabaigos projektas tęstinas, galima pasitelkti sukauptus žmogiškuosius resursus, sukurtą metodiką bei tęsti PAM prevencijos bei žalos mažinimo mokymus, plečiant tikslinę grupę.